اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سید نجم الدین مرتضوی

فیزیولوژی و اصلاح گیاهان زینتی دانشیار، گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

mortazaviznu.ac.ir
0000-0002-5645-5827

سردبیر

ولی ربیعی

میوه کاری و فیزیولوژی پس از برداشت استاد، گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

rabieiznu.ac.ir
0000-0003-4319-4223

دبیر اجرایی

زهرا قهرمانی

فیزیولوژی و اصلاح سبزی ها دانشیار، گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

z.ghahremaniznu.ac.ir
0000-0001-8279-9124

اعضای هیات تحریریه

ولی ربیعی

میوه کاری و فیزیولوژی پس از برداشت استاد، گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

rabieiznu.ac.ir
0000-0003-4319-4223

سید نجم الدین مرتضوی

فیزیولوژی و اصلاح گیاهان زینتی دانشیار، دانشکده کشاورزی، گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشگاه زنجان

mortazaviznu.ac.ir
0000-0002-5645-5827

محمد رضا حسندخت

فیزیولوژی و اصلاح سبزی ها استاد، گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

mrhassanut.ac.ir
0000-0001-5774-835X

محمد رضا اصغری

فیزیولوژی و فن آوری پس از برداشت استاد، گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

m.asghariurmia.ac.ir
0000-0001-5363-3862

محمود اثنی عشری

میوه‌کاری استاد، گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه همدان، همدان، ایران

m.esnaasharibasu.ac.ir
0000-0001-6098-5321

جعفر حاجی لو

میوه‌کاری استاد، گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

j_hajiloutabrizu.ac.ir
0000-0001-6197-2231

علی سلیمانی

فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه استاد، گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

asoleimaniznu.ac.ir
0000-0003-1486-1744

لطفعلی ناصری

میوه‌کاری دانشیار، گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

l.naseriurmia.ac.ir
0000-0002-9123-3875

طاهر برزگر

فیزیولوژی و اصلاح سبزی ها دانشیار، گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

tbarzegarznu.ac.ir
0000-0002-5062-3869

فرهنگ رضوی

فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه دانشیار، گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

razavi.farhangznu.ac.ir
0000-0002-5847-0684

عزیزاله خیری

فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی دانشیار، گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

kheiryznu.ac.ir
0000-0002-5527-6544